הענקת מתנה באשראי

תנאי שימוש באתר "DIGINET"

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר "DIGINET" הפועל בכתובת https://www.diginet.co.il/ (להלן: "האתר") ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: "השירותים"):
האתר משמש כפלטפורמה המאפשרת הקמת הזמנה דיגיטלית מעוצבת ומגוון כלים דיגיטליים לניהול רשימת האורחים ואישורי ההגעה בניהול שוטף של בעלי האירוע ומכל מכשיר ממנו הם יתחברו. השירות מתאים למגוון רחב של לקוחות פרטיים, בעלי עסקים וחברות. שירותי הפלטפורמה הם דיגיטליים ואוטומטיים המאפשרים ללקוח לרכוש חבילה ולנהל את החשבון בכל שעה שיבחרו.

השירות באתר ניתן בחינם לפי מודל Try Before You Buy המאפשר להשתמש עד לגבול מסוים של מידע לבחירת הלקוח האם להסתפק במידע שהתקבל עד למגבלה או לבחור חבילה לשדרוג בעלות.

בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים באתר. מובהר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון זה (להלן: "התקנון").

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

א. תקנון

1. כללי
1.1 משמעות התקנון - גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.2 כוחו הנורמטיבי של התקנון - בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם הנהלת האתר.

2. הגדרות
2.1 "גלישה באתר" - שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
2.2 "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
2.3 "מידע אישי/פרטים אישיים" - משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

3. הגבלות שימוש באתר
3.1 כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
3.2 הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
3.3 אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר.
3.4 המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש בשירות על מנת להפיץ כל תוכן פוגעני ו/או גזעני ו/או מטריד ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ו/או כל תוכן הנוגד כל דין. האתר יהא רשאי על פי שיקול דעת והמלא והבלעדי להפסיק את השירות ו/או למנוע שימוש בשירות ו/או לחדול מלהעביר הודעות במסגרת השירות בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש.

4. זכויות קנייניות
4.1 כל הזכויות באתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני בשירותים הנלווים הינם של האתר בלבד.
4.2 להסרת ספקות, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בו. מובהר כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו במידע באתר, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפי שום הגולש במקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
4.3 יודגש כי האתר מאפשר לבעלי עסקים שונים המופיעים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם בעלי עסקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות כלשהי לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
4.4 בעלי עסקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין כלשהם ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
4.5 האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
4.6 כל המפר תקנון זה ישפה את הנהלת האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

5. רישום לאתר ולשירותיו
5.1 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר.
5.2 קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש באתר.
5.3 מובהר כי ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.

6. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)
השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

7. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
7.1 כללי- העדר אחריות
7.1.1 הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר (לרבות אם האתר לא מבצע את שירותיו במסגרת החבילה שנרכשה מכל סיבה שהיא).
7.1.2 הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
7.1.3 הגולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. בכלל האמור, הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר על ידי גולשים. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
7.1.4 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות התכנים באתר או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
7.1.5 באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
7.2 העדר אחריות האתר לתכני צד ג’ והגולשים
7.2.1 האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.
7.2.2 כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
7.3 העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’ ובין קהילת הגולשים
7.3.1 האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין עצמם ו/או בין גולש ללקוח עסקי, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

8. תלונות בנוגע לתוכן
8.1 בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד "צור קשר" לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
8.2 על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.

9. הדין החל וסמכות שיפוט
9.1 על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

נתונים מסחריים:
1. כל החבילות שמוצעות באתר או באפליקציה ניתנות לרכישה באמצעות כ.אשראי / Apple Pay / Google Pay / אפליקציית ביט ובדף סליקה מאובטח כאשר ניתן לרכוש עצמאית כל חבילה בכל שעות היום, להלן החבילות:
אירועים פרטיים:
א. בסיסי - צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
כל אירוע מקבל אפשרות לצבור עד 100 אישורי הגעה מהאורחים (לאירוע מסוג חתונה) או עד 50 אישורי הגעה מהאורחים (לסוג אירוע פרטי אחר), כמות זו מחושבת לפי סכום האורחים שסטטוס ההגעה שלהם הוא "מגיעים" / "לא מגיעים" / "אולי מגיעים" / "לא ענו" ביחד. את החבילה ניתן לרכוש מראש עוד לפני שהתקבלו נתונים, בזמן חריגה או תוך כדי עבודה.
רכישת החבילה משנה את הגדרת הטבלה לתצוגה ללא הגבלה.
בעת חריגה, הטבלה מציגה את רשימת האורחים שמוגדרים כ"מגיעים" / "לא מגיעים" / "אולי מגיעים" / "לא ענו" עד למגבלת כמות אישורי ההגעה שניתן לקבל בחינם ולפי סדר ההוספה לטבלה.
כל האורחים שמוגדרים כ-"לא הופצה הזמנה" / "נשלחה הודעה" מוצגים ללא הגבלה גם במצב של חריגה.
בעת חריגה, המערכת מונעת מהלקוח להוסיף, לערוך ולמחוק נתונים מטבלת אישורי ההגעה כדי להימנע ממצבים בהם הלקוח מוחק שורות ומוסיף כדי "להגיע" למידע הרלוונטי.

ב. דיגיטלי - חבילות לשליחת הודעות SMS.
ברכישת חבילה זו יתווספו לחשבון הודעות SMS לפי הכמות שנבחרה בחבילה. הודעות אלו ניתנות לשימוש עבור שליחת הזמנות / סבב נוסף באופן פרטני לרשומות מטבלת אישורי ההגעה ואו לשליחת הודעות SMS מתוזמנות מראש לפי סוג (לדוגמא: ״הזמנות״, ״תזכורות״, ״תודות״ ועוד...) מבין האפשרויות שקיימות לבחירה במערכת.
רכישת חבילת הודעות SMS מאפשרת גם את חבילת "צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה" במתנה.
הפעלת תזמון מתבצעת לפי בחירת תאריך ושעה בטווח התאריכים הזמין לבחירה עבור כל סוג שליחה.
במועד התזמון, המערכת תשלח את ההודעות ממספר וירטואלי לכל הרשומות שמוגדרות עבור השליחה וזאת בתנאי שיש מספיק הודעות SMS ביתרת החשבון, שמספר הטלפון שמוגדר לרשומה הוא נייד, ישראלי ותקין, ומצב ההגעה שייך לקבוצת השליחה עבור סוג ההודעה.

ג. ראש שקט - חבילות לשליחת הודעות ושיחות
חבילה זו מאפשרת תהליך שלם של אישורי הגעה לאירוע לפי השלבים הבאים:
א. תזמון אוטומטי לשליחת ״הזמנות״ בהודעות SMS.
ב. תזמון אוטומטי לשליחת ״סבב נוסף״ בהודעות SMS.
ג. ביצוע שיחות על ידי מוקד אנושי לרשומות שעדיין לא אישרו הגעה לאירוע עד 3 סבבי ניסיונות שונים.
כאשר בוצעו כל ניסיונות השיחות ועדיין לא היה מענה, ישתנה מצב ההגעה של הרשומה ל"לא ענו" כאינדיקציה עבור בעל האירוע.
יובהר כי אורחים שאישרו או ביטלו הגעה לאירוע לפני מועד השיחות לא יקבלו שיחות מהמוקד לוידוא הגעה אלא רק הודעת SMS לתזכורת (לאורחים שמצב הגעתם הוא "מגיעים" או "אולי מגיעים") אם הוגדרה שליחה וזאת כדי לאפשר להם לעדכן את מצב הגעתם (במידת הצורך) לקראת האירוע בקישור שנשלח אליהם.
ד. תזמון אוטומטי לשליחת ״תזכורות״ בהודעות SMS.
ה. תזמון שליחת ״בדרך לאירוע עם מספר שולחן״ (במידה ונערכו סידורי הושבה לאורחים בממשק סידורי ההושבה הדיגיטלים) בהודעות SMS (שניתן להגדיר לשליחה).
ו. תזמון שליחת ״תודות״ בהודעות SMS (שניתן להגדיר לשליחה).

אירועים עסקיים:
א. בסיסי - צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
כל אירוע מקבל אפשרות לצבור עד 25 אישורי הגעה מהאורחים, כמות זו מחושבת לפי כמות האורחים הכוללת שמצב ההגעה שלהם הוא "מגיעים" / "לא מגיעים" / "אולי מגיעים" / "מתעניינים" / "לא ענו" ביחד. את החבילה ניתן לרכוש מראש עוד לפני שהתקבלו נתונים, בזמן חריגה או תוך כדי עבודה.
רכישת החבילה משנה את הגדרת הטבלה לתצוגה ללא הגבלה.
בעת חריגה, הטבלה מציגה את רשימת האורחים שמוגדרים כ"מגיעים" / "לא מגיעים" / "אולי מגיעים" / "מתעניינים" / "לא ענו" עד למגבלת כמות אישורי ההגעה שניתן לקבל בחינם ולפי סדר ההוספה לטבלה.
כל האורחים שמוגדרים כ-"לא הופצה הזמנה" / "נשלחה הודעה" מוצגים ללא הגבלה גם במצב של חריגה.
בעת חריגה, המערכת מונעת מהלקוח להוסיף, לערוך ולמחוק נתונים מטבלת אישורי ההגעה כדי להימנע ממצבים בהם הלקוח מוחק שורות ומוסיף כדי "להגיע" למידע הרלוונטי.

ב. דיגיטלי - חבילות לשליחת הודעות SMS.
ברכישת חבילה זו יתווספו לחשבון הודעות SMS לפי הכמות שנבחרה בחבילה. הודעות אלו ניתנות לשימוש עבור שליחת הודעות לכל האירועים שלכם בחשבון העסקי.
בעמוד שליחת ההודעות ניתן לבחור למי מהאורחים לשלוח את ההודעה באופן מיידי או מתוזמן מבין האפשרויות הבאות:
1. לכל הרשומות
2. לפי קטגוריית שיוך
3. לפי מצב הגעה
לפני ביצוע שליחת ההודעות ב-SMS, המערכת מבצעת חישוב לכמות המקטעים שידרשו לשליחת ההודעות כאשר נוסח שמכיל עד 134 תווים נחשב למקטע אחד, כל מקטע נוסף משתמש בהודעה נוספת מהיתרה עבור כל רשומה לשליחה.

2. רשימת אורחים
על מנת שהמערכת תוכל לבצע שליחה אוטומטית ואו ביצוע שיחות יש להעלות את רשימת האורחים לאירוע לטבלה לפי שם פרטי / שם מלא, מספר נייד וכמות האורחים (מינימום 1).
ניתן להוסיף מוזמנים לטבלה ב-3 דרכים:
א. העלאה מאנשי הקשר (אפליקציה בלבד), גשו לעמוד "אישורי הגעה" ומעל הטבלה לחצו על כפתור "הוספת מוזמנ/ת", בחרו באפשרות "בחירה מאנשי הקשר", (אשרו הרשאת גישה לאנשי הקשר במידה וקופצת הודעה על כך) וכעת בחרו את אנשי הקשר שתרצו להוסיף לרשימת המוזמנים שלכם. לאחר הבחירה יופיע מסך סיכום של הרשומות שבחרתם עם אפשרות לשינוי כמות האורחים לכל שורה.
ב. העלאה ידנית, גשו לעמוד "אישורי הגעה" ומעל הטבלה לחצו על כפתור "הוספת מוזמנ/ת", בחרו באפשרות "הוספה ידנית", מלאו את הפרטים ולחצו על כפתור" הוספה"
ג. העלאה מרוכזת בקובץ אקסל, גשו לעמוד "אישורי הגעה" ומתחת לטבלה לחצו על כפתור "יבוא מאקסל", הורידו את התבנית של המערכת להעלאה דרך כפתור "הורדת תבנית", עקבו אחר ההוראות והעלו את קובץ האקסל שערכתם.
לאחר ההעלאה המערכת תבדוק האם הקובץ תקין ותציג את כל הרשומות בטבלה, במידה והכל תקין לחצו על כפתור "אישור והעלאה" וכל הרשומות יופיעו בטבלת אישורי ההגעה שלכם במערכת.
במידה וקיימת תקלה אחת או יותר ברשומות תוכלו לראות בשורת המוזמנ/ת את סוג התקלה כדי שתוכלו לחזור לקובץ האקסל, לתקן ולהעלות אותו מחדש למערכת.

3. נוסחים לשליחה
את נוסח ההודעה ניתן לבחור מתוך רשימה או לבחור נוסח אישי ולכתוב (למעט שליחת הודעות "בדרך לאירוע עם מספר שולחן"). כל אורח מקבל קישור אישי (למעט הודעת "תודה") בו הנתונים רלוונטיים עבורו בלבד ומקצרים את זמן אישור ההגעה (לא צריך למלא שמות או מספרי נייד).
א. הזמנות נשלחות לאורחים שמצב ההגעה שלהם הוא "לא הופצה הזמנה".
ב. הודעות סבב נוסף נשלחות לאורחים שמצב ההגעה שלהם "נשלחה הודעה".
ג. תזכורות נשלחות לאורחים שמצב ההגעה שלהם "מגיעים" או "אולי מגיעים".
ד. בדרך לאירוע עם מספר שולחן נשלחות לאורחים שמצב ההגעה שלהם הוא "מגיעים" או "אולי מגיעים" ומשויכים לשולחן בסידורי ההושבה הדיגיטליים.
ה. תודות נשלחות לאורחים שמצב ההגעה שלהם הוא "מגיעים".

4. שליחת הודעות SMS:
* במקרה בו יתרת ההודעות נמוכה ממספר הרשומות שמתוכננת אליהן שליחה, המערכת תתחיל את השליחה לאותה רשימה ותסיים עד שיגמרו ההודעות. בדוח השליחה ניתן לבדוק מי קיבל ומי לא.
* למען הסר ספק, יובהר כי חל איסור על שליחת הודעות פיקטיביות ו/או לעשות בהן שימוש אחר כלשהו מחוץ למטרות האתר.

4. כפילות אירועים
איסור שכפול פרטי הזמנה מובהר כי במקרה בו קיימת ללקוח הזמנה פעילה תחת חשבון אחד והוא יוצר הזמנה נוספת בחשבון נוסף עם אותם פרטים (לדוגמא: ״מועד האירוע״ ו-״שם מקום האירוע״) תוצג הודעת שגיאה ביצירת האירוע המשוכפל והפניה ליצירת קשר עם צוות האתר לתמיכה ואיתור החשבון המקורי של האירוע ומניעת השכפול.

ב. מדיניות פרטיות

1. בהתאם לקבוע בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות לא חלה על הגולשים ולקוחות המאגר החובה החוקית למסור מידע אישי או פרטים אישיים אלא מסירת המידע תלויה ברצונם ובהסכמתם.
2. המידע מתבקש הוא לשם הכנסתו למאגר לקוחות האירועים על מנת לתת את השירותים הדיגיטלים ללקוח הקשורים לתחום האירועים.
3. המידע הנמסר יימסר לספקים שונים בתחום האירועים ואם נמסר הוא נמסר למטרת הצעת שירותים נוספים שיכולים לעניין את המשתמשים אך ורק לאחר קבלת אישור מהלקוח לנהוג כן.
4. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר ובין אם חומר שקיבל לצורך משלוח מדי מפרסמים ו/או גולשים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
5. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן בזאת הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג' ו/או בעת מיזוג האתר כולו או חלקו עם צד שלישי ו/או העברת פעילות האתר כולה או חלקה לצד שלישי ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב"עוגיות": (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיז").
7. נבהיר, אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מביע חוות דעת או ביקורת וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל שם פרטי+משפחה, כתובת האימייל, מספר הטלפון, שם מקום האירוע, כתובת, שמות ההורים וכו'. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות. וזאת כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי: • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך. • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית. • לשפר את האתר שלנו. • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל. • לנהל סקרים.
8. להסרת ספקות, האתר אינו שומר פרטי כרטיס אשראי, הרכישה מתבצעת בדף סליקה יעודי דרך חברת PayPlus בו הלקוח מזין את פרטיו ורוכש. כמו כן, האתר אינו מבצע עסקאות באופן טלפוני, במקרים חריגים, בהם לא ניתן לבצע רכישה בכרטיס אשראי, נשלחת בקשה לתשלום באמצעות PayPal או בבקשה להעברה בנקאית.
9. מובהר כי אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול האתר, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.
10. אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה באתר כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. אנחנו גם מגנים על המידע שלך במצב לא מקוון. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.
11. קבצי הקוקיז שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקיז שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי קוקיז, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.
12. כמו כן, אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לקהילה, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנא הסר את המייל מרשימת התפוצה כמופיע בתחתית כל אימייל.
13. חשבון האירוע ופרטיו יאוחסנו על גבי שרתי DIGINET וישארו זמינים כחצי שנה לאחר מועד האירוע. לאחר כחצי שנה החשבון יעבור תהליך איפוס וכל פרטי האירוע ורשימת האורחים ימחקו לאלתר. בכל מקרה, גם במהלך חצי השנה הראשונה, ל-DIGINET לא תהיה כל אחריות לאובדן המידע כתוצאה של כח עליון, קריסה ארצית או עולמית של רשת האינטרנט ואו תקלה בלתי צפויה בשרתי החברה המאחסנת.

מדיניות החזרות וביטולים
1. כל הרוכש שירות או מוצר מהאתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים): א. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. ב. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד, באמצעות תמיכה מהירה מתוך החשבון או בעמוד צור קשר באתר הראשי של DIGINET.
2. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: א. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי החברה ("הספק"). ב. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את כספך בניקוי דמי ביטול בגובה של 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במידה והעסקה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו לדמי הביטול עמלות סליקת האשראי שנגבו מהחברה ע"י חברת האשראי בעסקה שבוטלה. ג. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
3. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין פסידים;
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, החברה לא תבטל עסקה או תבצע החזר במקרים הבאים בהתאם לכל שירות כדלקמן:
א. אישורי הגעה לאירוע
התקבלו יותר אישורי הגעה מהכמות שניתנה ללא עלות בעת יצירת ההזמנה.
הודעת ביטול נמסרה פחות מ-3 ימים עסקים מהמועד תחילת פעילות המוקד לצורך ביצוע אישורי הגעה טלפוניים לאורחים כפי שנקבע עם הלקוח.
ב. הודעות סמס לפני/אחרי האירוע:
נשלחו הודעות סמס לכל האורחים או לחלקם.

01/04/2022